Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą

Mokant rasti ir nubrėžti įvairių objektų azimutus ir išmatuoti atstumus sutartiniais ženklais nesunku braižyti paprasčiausias maršrutų schemas (krokius), daryti nedidelių plotų akines nuotraukas. Maršruto schemų sudarymo principai ir tvarka vienodi, tiek naudojant vietovėje išmatuotus, tiek ir iš žemėlapio paimtus duomenis. Abiem atvejais pirmiausia nusta­tomi krypties azimutai bei atstumai žygio kryptimi ir pagal tai nubrėžiama viena arba kelios maršruto ke­lio atkarpos. Po to, vaizduojant iš kelių vietų kryptis į atskirus pakelės objektus ir kitus būdingus vie­tovės taškus, surandama ir pažymima jų vieta brėži­nyje. Galų gale, sujungiant būdingus taškus kreivė­mis, nubrėžiami mastelinių ženklų kontūrai. Po to pereinama į sekantį maršruto tašką ir dirbama ta pačia tvarka. Šitaip kopijuojant maršruto schema, susipažįstama su būsimo žygio vietovės ypatumais ir kelio orientyrais tokia tvarka, kuria jie vėliau bus sutinkami vietovėje. Tai labai padeda orientuo­tis, sutaupo laiko. Dabar keliaujant labai retai teiškyla reikalas daryti akines vietovės nuotraukas (šiuo metodu kartais pasinaudojama, kai reikia senas nuotraukas papildyti naujais orientyrais). Tačiau, nežiūrint to, akinė nuotrauka lieka labai vertinga mokymo ir treniravimo priemonė, ruošiant aukštes­nės kvalifikacijos turistus.

Pastaruoju metu maršrutų schemoms kopijuoti ir vietovėje orientyrams patikslinti plačiai naudojama fototechnika. Perfotografuojant kartoschemas ir da­rant perspektyvines vietovės nuotraukas, reikia lai­kytis tam tikrų taisyklių. Svarbiausia iš jų — stengtis kiek galima mažiau deformuoti mastelį. Tuo tiks­lu fotoaparato ašis turi būti visiškai statmena že­mėlapio plokštumai ir kirsti žemėlapio centrą. Nega­lima fotografuoti iš labai arti, nes tada deformuojasi žemėlapio kraštai. Darant perspektyvines vietovės nuotraukas, reikia atsistoti kuo aukščiau ir fotogra­fuoti tik esant šoniniam apšvietimui. Fotoaparato ašis šiuo atveju turi būti griežtai horizontali. Gerai padarytos perspektyvinės nuotraukos turistams pa­deda nustatyti reikalingų orientyrų vertikalaus pa­siskirstymo dėsningumus. Jose kartais strėlėmis ir punktyrais gali būti nužymėta maršruto kryptis. Ge­ra perspektyvinė nuotrauka esti labai vertinga pa­galbinė priemonė orientuotis kalnuotoje vietovėje, tačiau ji privalo būti naudojama tik drauge su hori­zontalia maršruto schema, kuri visais atvejais išlie­ka pagrindiniu orientavimosi kelionėje dokumentu.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia