Istorija

Ką bendro turi istorija ir turizmas klausimų ko gero nekyla niekam. Keliaudami po vietoves su kurių istorija esame susipažinę, viską matome iš visai kitokios perspektyvos. Ir tai be galo puiki galimybė dar geriau pažinti savo kraštą, jo žmones, papročius bei tradicijas. Todėl manome, kad bus labai į tema šioje kategorijoje publikuoti mūsų krašto istorinius – pažintinius straipsnius, kurie mūsų kelionėms pridės papildomų spalvų.


 

Jauja

Jauja ir klojimas

0
Praėjusį kartą aprašiau užugiriečio klojimą rytų Lietuvoj. Čia aprašomasis klojimas yra šiaurės Lietuvoj - Skaistgiry. Jo savininkas — Jonas Viliūnas, 66 m. amž. Šioj apylinkėj...
Senosios vestuvės

Rytų Aukštaičių senieji vestuvių papročiai

0
Šiuo metu kaime pats vestuvių įkarštis. Tačiau tik retai kur dar prisilaikoma senųjų papročių, ku­rie, kaip matysite iš žemiau tal­pinamų aprašymų, tikrai įdomūs. Pirmoji vestuvių...

Mano Senuolių gimtinė

0
Visą, ką esu savo akimis regėjęs, savo ausimis girdėjęs iš tėvo, dėdžių ir kitų senių žemaičių apie statybą, važius, ūkiškus padargus, pabūklus, gyvulius, darbus,...
Kiaulės skerdimas

Gyvulių skerdimas Padubysio valsčiuje (Šiaulių apskr.)

0
Pradedant bent kuriuos svarbesnius darbus čia visada atsižvelgiama mėnulio atmainų, nes tikima, kad mėnulio atmainos turinčios labai didžios įtakos darbo pasekmingumui. Rengiantis piaut kokį...

Žvejyba žeberklomis

0
Žeberklai. Žeberklai daugeliui pažįstamas įrankis. Juos sudaro „geležys“ - duriamoji dalis ir "žeberklakotis" - laikomoji dalis. Dabar Lietuvoje paplitusios formos geležys padaromos iš senos...
Skerdžius

Kuopos teismas

0
„Kuopon eiti“ prieš pat karą reiškė Daugų apylinkėse eit į kaimo sueigą. Per karą šis grynai lietuviškas terminas išnyko ir atsirado „sulietuvintas“ ter­minas —...
Pučia ožragį

Muzikiniai instrumentai

0
Padubysio val. miškuose daug ežerų - ežerėlių, apaugusių nendrėmis. Se­niau nendrės buvo naudojamos klernetoms. Nendres piaudavo apie gruo­džio mėn., nes tuomet jos laikomos subrendusiomis....
Senasis tikėjimas

Senovės dievai ir prietarai

0
Senovės tikybos pėdsakai yra išlikę žmonių prietaruose, padavimuose, pa­sakose apie vaiduoklius, velnius, piktąsias ir blogąsias dvasias. Tačiau jie krikš­čionių religijos įtakoje yra per daug...
Pakinktų dirbiniai

Liaudies technika ir išmislai

0
Ugnies sukūrimas Seniau, kada dar nežinota degtukų ir ugnies gaudavo skeliant titnagą — ugnį iš kempės įpūsdavo į šiaudus ir ant jų dėdavo sulaužytus šakalius...
Kalvis sena foto

Geležies gaminimas Lietuvoje

0
Žemės plutoj grynos geležies beveik nerandama, randama tik jos įvairių junginių ir rudų. Negiliai nuo žemės paviršiaus, dažnai tik velėna apkloto, dau­gelyje vietų randama...