Grupės narių pareigų paskirstymas

Sudarius grupę, reikia iš anksto numatyti grupes dalyvių pareigas prieš žygį ir žygio metu. Skiriant pareigas, reikia atsižvelgti į dalyvių patirtį, fizines ir moralines savybes, polinkius, gabumus ir kt.

Grupės vadovu išrenkamas labiausiai patyręs, tu­rįs autoritetą, organizacinių gabumų ir kvalifikacinę teisę vadovauti grupės narys. Jis vadovauja žygio pasiruošimui, organizuoja treniruotes, atsako už maršruto ir kitos dokumentacijos parengimą. Žygio metu jis atsako už saugumo priemonių laikymąsi, grupės dalyvių sveikatą, už tai, kad maršrutas būtų įveiktas per numatytą kontrolinį laiką. Didelę reikš­mę vadovo autoritetui turi asmeninis pavyzdys, ypač grupei nuvargus ar patekus į keblią situaciją. Kaip rodo praktika, geras vadovas turi derinti kolegialu­mo ir vienvaldiškumo principus, t. y. turi tartis su dalyviais, atsižvelgti į jų nuomonę, sprendžiant prin­cipinius viso žygio reikalus, maršruto pakeitimo, da­lyvio pašalinimo iš grupės klausimus. Žygio tvarkos klausimais jo nurodymai vykdomi be prieštaravimų.

Pavaduotojas renkamas iš labiau patyrusių turistų. Jis padeda vadovui komplektuoti grupę, sudaryti maršrutą ir eina vadovo pareigas, pastarajam susir­gus ar negaluojant.

Žygio dalyviams dar skiriamos šios pareigos: ūkve­džio, iždininko, sanitaro, remontininko ir kronikininko-folografo. Žygiuose, turinčiuose specialių tikslų (mokomuosiuose, turistinėse ekspedicijose ir pan.), grupės dalyviai gauna papildomų užduočių ir parei­gų. Kiekvienas iš jų atsakingas už savo sritį nuo pat pasiruošimo žygiui pradžios. Pasiruošimo metu gru­pė dažnai susirenka aptarti pasirengimo eigą.

Pareigas, susijusias su žygio tvarka ir buitimi (val­gio virimas, stovyklos įkūrimas ir t. t.), paprastai at­lieka visi dalyviai iš eilės. Kartais, dažniausiai sudė­tingose turistinėse kelionėse, tos pareigos gali būti paskiriamos visam kelionės laikui.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia