Grupės sudarymas

Grupė sudaroma iš dešimties – penkiolikos žmonių, pri­klausomai nuo kelionės tikslo, maršruto, keliavimo priemo­nių, turimos aprangos, lėšų ir pan. Kai grupės dalyviu yra daugiau (tai leistina tik lengvuose ir nedideliuose maršrutuose), grupės vadovas turi turėti padėjėjų iš prityrusių, jau keliavusių turistų, visų ge­riausia — turizmo instruktorių tarpo, skaičiuojant, kad dešimčiai – penkiolikai žmonių būtų vienas padėjėjas.

Grupę reikia sudaryti vadovaujantis tuo, kad kelionės maršrutas ir keliavimo būdas tiktų visiems dalyviams, kad neįvyktų taip, jog vienas dalyvių svajoja važiuoti dviračiu, kitas valtimi, o trečias norėtų ilgesnį laiką pabuvoti kokio­je nors vienoje, jam įdomioje vietoje.

Svarbu taip pat, kad grupės sudėtis būtų vienalytė fizinio pasirengimo, ištvermingumo, treniruotės atžvilgiu. Priešin­gu atveju kelionėje kai kurie atsiliks ir trukdys grupei žy­giuoti į priekį, o iš kitos pusės, bus ir nepatenkintų lėtu žygiavimo tempu.

Pageidautina taip pat, kad grupės dalyvių amžius nebūtų labai skirtingas, o tai tam tikru laipsniu nulemia ir fizinį pasirengimą ir žygio dalyvių bendrus interesus.                       ‘

Kai grupė jau parengta, o kelionės uždaviniai ir maršrutas numatyti, galima pradėti skirstyti pareigas kelionės dalyvių tarpe.

Jei grupė yra didelė, tai paskiriami du vadovo pavaduo­tojai: vienas vadybiniam darbui grupėje, o antrasis — ūkio reikalams. Pastarasis, grupės vadovui nurodžius, superka reikiamą inventorių, įrengimus, aprangą, maisto produktus, prižiūri, kad teisin­gai būtų sudėti daiktai kuprinėje, kad būtų tausojamas ko­lektyvinio naudojimosi inventorius, kad teisingai būtų nau­dojami maisto produktai pagal planą. Jam atiduodami pinigai einamosioms išlaidoms.

Paskui išrenkama:

  • grupės korespondentas, kuris ves smulkų kelionės dienoraštį; į jį fiksuojamos išvykimo datos, visos įdomybės, kurias apžiūrėjo grupė: muziejai, istoriniai ir archeologiniai paminklai, radiniai, atradimai, nuotykiai ke­lionėje, sustojimo poilsiui arba nakvynei laikas, nueitas ki­lometrų kiekis, pusryčių, pietų ir vakarienės meniu, grupės dalyvių savijauta, susitikimai su vietiniais gyventojais ir pan.;
  • sanitaras, tvarkąs grupės vaistinėlę, vaistus, kad teisingai būtų statomos palapinės, teikiąs pirmąją medicinos pagalbą;
  • meteorologas, stebįs ir užrašinėjąs orą (temperatūra, vėjo kryptis, atmosferos slėgimas, debesuotumas, tų ar kitų vietinių požymių, nurodančių, kad pasikeis oras, parodymus);
  • fotografas, fotografuojąs atskirus grupės gyvenimo žygio metu epizodus, peizažus, apžiūrėtus objektus ir pan.

Be to, žygio dalyvių tarpe paskirstomas kraštotyros dar­bas vadovaujantis uždaviniais, kuriuos yra užsibrėžusi gru­pė, kiekvieno kelionės dalyvio polinkiais ir žiniomis (biolo­gai, botanikai, geologai ir pan.).

Budėti stovyklose, kurti ir saugoti laužą, gaminti valgį ir plauti indus (išskyrus asmeninius) pavedama visiems grupės dalyviams eilinių paros budėjimų tvarka (po du žmones). Tų budėjimų planą sudaro iš anksto grupes vadovas ir jo padėjėjas ūkio reikalams.

Palapinių išdėstymas ir stovyklavietės sutvarkymas prieš išvykstant atliekamas visų dalyvių jėgomis ir patikrinamas vadovo padėjėjo ūkiniams reikalams ir sanitaro.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia