Ką fotografuoti pavasarį

Nors dabartiniais laikais foto mėgėjui ir žiemos metu motyvų nestinga, tačiau vis tik tikras jo darbas prasideda drau­ge su pavasariu. Deja, ir pavasarį dauge­lis foto mėgėjų pradeda fotografuoti kiek vėlokai — kai atsiranda žiedai, nors reikia pradėti tada, kuomet prasideda ir pats pavasaris. Yra kas fotografuoti ir be žiedų, tik reikia apsidairyti aplink save. Pradėkime!

Ankstyvojo pavasario nuotraukos

Ką galima fotografuoti pava­sariui prasidedant. Atsakymas trumpas — visa tai, kas rodo, jog pavasaris prasidėjo. Pav., nuotraukos, kur atvaizduotas upe­lis su sniego liekanomis pakraščiuose, ko­kia nors sniego „salelė“ su gretimais iš­lindusiais pirmaisiais lapeliais ar žibutėmis, purvinas kelias su giliai įspaustomis vėžėmis, purvus skleidžiąs automobilis, vandens balos mies­to gatvėse su atsispindinčiais jose namais ar žmonėmis labai dažnai geriau atvaizduoja pavasarį, kaip tos nuotraukos, kur viskas skęsta žieduose. Kiek vėliau pradeda leisti pupuolus karklai, žirginius beržai, skleisti medžiai pumpurus. Kokia nors mažutė šakelė su pradedančiu skleis­tis pumpuru nufotografuota kiekviename ją matančiame žmoguje sužadina pava­sario nuotaiką, nors gamtoje būdama di­desnio įspūdžio nesudaro. Iš mažmožių galima sukurti puikius vaizdus. Medžiai jau pradėjo skleisti pumpurus. Nepra­leiskit šios progos tinkamai neišnaudoję!

Blogo oro nuotraukos

Pavasaris charakteringas oro nepastovumu: čia lyja, čia vėl saulutė šypsos. Tą oro keitimąsi foto mėgėjas turi išnaudoti. Ypač puikių nuotraukų galima padaryti miestuose, kur neasvaltuotos gatvės, po lietaus. Mat, tuomet asfalte susidaro daiktų atspindžiai. Tačiau ir be asfalto motyvų pakanka. Pav., lietaus užklupti apykakles pasista­tę skubiną ar kur prisiglaudę žmonės nesykį sudaro puikų motyvą. Man teko ma­tyti tokią nuotrauką, pavadintą „Blogi orai“: iš kambario nufotografuotas langas, kurio stiklas aplijęs ir vanduo sruvena žemyn. Pro vieną kamputį prasiveržia saulės spindulys ir apšviečia ant palangės stovintį kaktusą. Žiūri į tokią nuotrauką ir atsigėrėti negali. O juk čia nieko ne­paprasto, tik jos autorius mokėjo iš­naudoti blogą pavasario orą.

Gamtos vaizdai su toluma

Kas mėgsta fotografuoti gamtos vaizdus su toluma, pavasario metas yra patogiausias laikas tokioms nuotraukoms. Mat, pava­sarį oras skaidriausias, ypač po lietaus. Dėl to galima gerai atvaizduoti tolumą.

Motyvai tarp medžių

Įdomių archi­tektūros dalių, įvairių paminklų, kryžių, statulų ir kitų tolygių motyvų, kurie yra tarp medžių, vasarą dažnai negalima foto­grafuoti dėl to, kad per daug juos pridengia arba šviesą užstoja. Rudenį, kai lapai nukrenta, fotografuoti patogu, ta­čiau vaizdas ne visada sudaro norimą efek­tą — esant plikiems medžiams daro „šaltą“ įspūdį. Tokius motyvus kartais galima puikiai nufotografuoti pavasarį tuo metu, kai tik pradeda skleistis lapai.

Žiedai — gėlės

Tai daugiausiai foto mėgėjų mėgstama sritis, ir tos rūšies nuo­traukos pradeda net įgristi. Tačiau tai ne­reiškia, kad ją reikia apleisti. Šios rūšies nuotraukų galima padaryti labai įdomių, kitų taip nefotografuotų. Kiekvienas gali įnešti į nuotrauką savo individualaus skonio. Reikia tik įsidėmėti, kad geresnius rezultatus gausime fotografuodami atski­rą medį, negu visą žydintį sodą; taip pat viena šakelė su keliais žiedais nuotrauko­je atrodo daug įdomiau, kaip visas krū­mas ar medis. Dėl to — fotografuokit ne­didelę išpjovą ir iš arti.

Fotografuojant žiedus reikia žinoti, kad dangus turi dvi puses: šviesesniąją — pietinę ir tamsesniąją — šiaurinę. Ne­galima fotografuoti žydintį medį prieš pie­tinę dangaus pusę, nes tuomet žiedai bus šešėlyje ir gausime pilką nuotrauką. Fo­tografuojant prieš šiaurinę pusę gaunami daug geresni rezultatai. Geriausiai yra, jei šviesa krenta iš šono ir žiedai turi tamsų foną, pav., namą.

Metų „reportažo“ nuotraukos

La­bai įdomu kokį nors motyvą, sakysime beržą svyruoklį prie tiltelio per upelį, atvaizduoti visais metų laikotarpiais: pa­vasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Pama­tysit, kad kiekviena nuotrauka turi savo­tišką nuotaiką. Toks „reporterinis“ gam­tos vaizdavimas yra labai naudingas ir įdomus dalykas. Pavasaris — laikas tai pradėti.

***

Suminėjau keletą sričių, kurių nega­lima pamiršti fotografuojant pavasarį. Baigdamas norėčiau paraginti pratintis žiūrėti į pavasari foto mėgėjo akimis, t. y., stengtis jį pamatyti ten, kur kiti ne­pastebi, ir atvaizduoti nuotraukoje. Bet negana vien tik žinoti, ką fotografuoti pa­vasarį. Reikia dar žinoti, kaip tai pada­ryti. Pavasarį fotografuoti sunkiau, kaip žiemą. Mat, pavasarį pasireiškia spalvos, o jas teisingai atvaizduoti nuotraukoje, deja, nelengva.

K. Laucius

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia