Kaip orentuotis miške ir nepasiklysti?

Kaip orentuotis miške ir nepasiklysti?

Stovyklautojui ar iškylautojui yra svarbu mokėti miške gerai orientuotis. Dažnai atsitinka, kad miške paklysta ir tie žmonės, kurie gerai tą vietą pažįsta.

Kada tenka eiti per nežinomas vie­tas, išsiaiškinkim:

Kokie pastovūs vietos daiktai yra toje apylinkėje

Pagal kuriuos būtų gali­ma orientuotis, pav., miestelis, kur ret­karčiais girdėti sirenų kaukimas, varpų skambinimas (tyliame ore sirenų ir var­pų garsas girdėti iki 6—8 km.!), didesnieji keliai, upeliai, tiltai, lieptai, vienkiemiai, malūnai.

Kuria kryptimi pučia vėjas

Jei vėjo nėra, tai gal debesys kuria kryptimi slenka. Dieną padeda saulė, o naktį žvaigždės. Pagal mėnulį patikimas ir tik­ras orientavimasis yra tik pilnatyje. Mė­nulis pilnatyje 18 val. yra rytuose, 24 val. — pietuose, 6 val. — vakaruose.

Lengvai galima orientuotis ir pagal žvaigždes

Orientavimasis pagal žvaigždes
Orientavimasis pagal žvaigždes

Šiaurės žvaigždė visados yra šiaurėje. Ją surasti galima iš Didžiųjų Grižulo ratų žvaigždyno. Per paskutiniasias dvi Grižulo ratų žvaigždes (iš vakaro jos yra žvaigž­dyno dešinėje) pravesti į viršų tiesią lini­ją ir prie jos pridėti tokį ilgį, kaip atstu­mas tarp tų žvaigždžių, padaugintas iš penkių. Taip rasim aiškią žvaigždę, kuri ir bus šiaurės žvaigždė. Dangaus kūnai keliauja apie ją, o ji beveik visuomet stovi vietoje. Aušrinė prieš pat saulės tekėjimą yra rytuose, o vakarinė, ką tik saulei nusileidus, yra vakaruose.

Šunkeliai, takai, upelis, pievos prive­da prie žmonių gyvenamų vietų. Visuomet iš pievos yra maži išvažiuojami keliai.
Jei paklydusiam tenka keletą kartų per­eiti lygiagrečiai einančius šunkelius ar takus, vadinasi, ta kryptimi yra žmonių gyvenama.

Geriausias ir tiksliausias būdas orien­tuotis yra žemėlapis

Surasti tam tikrą kryptį ir einant ją išlaikyti, patikimiausia priemonė yra kompasas. Kompaso mag­netinės rodyklės juodasis galas visada rodo šiaurę. Skautas laikydamas kompa­są horizontaliai, suka jį tol, kol rodyklės juodasis galas sustos ties raide N — šiau­rė. Kitas pasaulio šalis rodys raidės, kurios yra kompaso dėžutės dugne. S — pietūs, O — rytai, W — vakarai, NO — šiaurės rytai ir t. t.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Panašūs straipsniai
Saugumas žiemos kelionėse

Saugumas žiemos kelionėse

Į kelionę išvykstama pailsėti, patirti malonumų, susipažinti su krašto gamta ir t. t. Tačiau reikia su­prasti, kad dėl sveikatos, menko fizinio pasiruoši­mo, užsigrūdinimo arba būdo bruožų ne visi turis­tai, nors jie ir labai to norėtų, gali dalyvauti sudė­tingose kelionėse.
Plačiau
Dviračių remontas žygio metu

Dviračių remontas žygio metu

Sugedus dviračiui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar galima patiems gedimą pataisyti. Jei gedimas rim­tas, geriausiai dviratį nugabenti į artimiausią gy­venvietę, kur galima gauti reikiamų įrankių ar rasti mechanines dirbtuves. Sugedusias dalis pakeisti, smulkesnį remontą daryti vietoje. Neturint atsargi­nių dalių, viskas priklauso nuo remontininko inicia­tyvos ir išradingumo.
Plačiau