Trobelė

Šitame straipsnyje išdėstysiu nurody­mus, kuriuos duoda Amerikos skautų komisionierius, garsus jaunimo rašytojas Dan Beard savo knygoje „Field and Forest Handy Book“ Amerikos skau­tams, norintiems, be svetimos malonės, kaip kad ir pritinka skautams, įsitaisyti nuosavus namus, papildydamas juos kai kuo dar ir iš oficialaus Amerikos skau­tų leidinio „Camp Building and Scout Shciters“.

Trobelės statyba

Amerikos skautų komisionierius savo straipsnyje apie skautų trobelių statybą visų pirma pažymi, kad jis pats savo ran­komis pasistatė didelį medinį namą dviem aukštais su keliolika kambarių, — jame jis ir parašė tą savo straipsnį apie skautų trobeles, — ir pabrėžia, kad kiekvienas žmogus, kuris turi kiek iniciatyvos, ener­gijos ir ištvermės, gali tą patį padaryti, atitinkamu maštabu.

Trobelei geriausia medžiaga — rąstai. Jų skautams dabartiniu metu Lietuvoje, atsižvelgiant į miško medžiagos atpigi­mą, neturėtų būti ypatingai sunku įsi­gyti. Lėšų tam jie galėtų susitiekti įvai­riais būdais, — rengdami vakarėlius, rink­dami aukas, patys pasidarbuodami ir sa­vo uždarbį paskirdami trobelės intencijai ir t. t., — visų būdų aš čia nė nemėgin­siu susakyti, žinodamas, kad patys skau­tai čia parodys jiems savą sumanumą.

Medžiai rąstams turi būti parinkti sveiki, tiesūs. Nukirsti, jie suvežami, sukraunami ir žievė nulupama. Statybai parengta mediena atrodo šitaip:

Mediena statybai

Medžiagą parengus, metas pasirūpin­ti pamatais, kurie turi didelės reikšmės. Rąstų tiesiai ant žemės negalima dėti, nes, gulėdami ant jos, jie prisitrauktų drėgmės ir greit imtu pūti, o ilgainiui supūdytu ir viršutinius rąstus. Tas žinoma, būtų neekonomiška ir neskautiška. Amerikos skautų komisionierius pataria statyti pamatus žemiau pašalo linijos iš­kastame griovyje. Mat, kitaip pastatyta trobelė, žemei šąlant, paskui pašalui iš­einant, bematant sukryptų. Pamatus ge­riausia kraute sukrauti iš akmenų, ne­vartojant nei kalkių, nei cemento. Tokie pamatai, esą, leidžia orui laisvai vaikš­čioti po trobelės apačia, o tai neduoda drėg­mei rinktis ir apsaugo grindis ir apati­nius rąstus nuo puvimo. Amerikos skau­tų stovyklavimo departamentas pataria pamatus iškelti kiek aukščiau žemės pa­viršiaus.

Kada pamatai gatavi, galima imti kirsti rinčius rąstuose. Amerikos skautų komisionierius vartoja rinčius, kurie yra pažymėti 2 piešinyje žodžiais „Pike Joints“. Bet daug paprasčiau kirsti rin­čius, kurie pažymėti A ir B (2 piešinys). Rąstų galai yra sudedami, kaip atvaiz­duota D ir C (2 piešinys). F, tame pa­čiame piešinyje, atvaizduoja, kaip atrodo pirmas vainikas, kuris yra padedamas ant sauso iš akmenų sukrauto pamato.

Būklo pamatai

Kada rąstai yra surinčiuoti, galima pradėti statyti trobelę. Pirmus rąstus ne­sunku įritinti į vietą. Bet, trobelei augant (3 piešinys), prireiks vartoti skersinius K ir L rąstams į vietą užritinti.

Skersiniai

Bet ir tada galės pasitaikyti, kad vie­na rankų jėga nebus galima rąstų į vietą užkelti. Tokiu atveju galima pritaisyti bloką prie priešingos trobelės pusės, o prie rąsto pririšti dvi grandines, prie kurių būtų, savo eile, pririšama lyną ir perve­riama per bloką. Į lyną R įkinkius porą arklių, rąstas švilpdamas atsiduria savo vietoje (4 piešinys).

Rąstų kėlimas

Piešinyje raidėmis N O P pažymėti skersiniai yra tam, kad paremtų rąstus po to, kai jie yra užkelti ar užtraukti, bet dar nėra kaip reikiant suleisti.

Angos durims, langams ir židiniui yra išpjaunamos, tik kada rentinys yra su­ręstas. Tačiau, priėjus prie to, ne pro šalį prapjauti vieną rąstą lango viršūnei ir kitoms angoms, o tik po to toliau dėti tolesnius rąstus. Taip padarius, bus ga­lima įkišti pjūklą ir pjauti žemyn, kada ateis laikas langams, durims ir židiniui daryti. Prieš taip pjaunant, reikia iš lau­ko pusės prie rąstų prikalti lentikes, kaip atvaizduota S ir T 5 piešinyje.

Tos lentikės prilaiko rąstus vietoje, kol įdedami rėmai. Nevarykite vinių iki pat galo, bei palikite galvutes kyšant, kaip atvaizduota (6 piešinys), kad butų galima jas lengvai ištraukti, kada reikės.

Jei rąstai sunkūs, prikalkite iš abie­jų rąstų galų pastovias lentas, kaip at­vaizduota 7 piešinyje, o tik po to dėkite durų ir langų rėmus (U, 7 piešinys). Per ­daug plonų lentų tam tikslui nevartokite, nes dėl rąstų svorio angos iškryps ir trobelės išvaizda nukentės.

Amerikos skautų trobelėse kaminai yra sukraunami iš lauko pusės, trobelės gale. Tokiu būdu sutaupoma šiek tiek vietos (8 piešinys).

Židinys iš lauko pusės

Kaminas ir židinys yra sukraunami iš akmenų, sustiprintų cementu. Tačiau ge­ra iškloti židinį iš vidaus degintomis ply­tomis. Patį židinį galima papuošti, kaip atvaizduota 9 piešinyje.

Židinys iš vidaus

Židinio šulai — du stati pastatyti rąstigaliai. Nuo jų nulupta žievė, ir jie gali būti dažyti. Viena lenta yra prika­lama tarp rąstų (ji pažymėta žodžiu „plank“), antra ant viršaus ir sudaro lentyną.

Jei nesugebate išmūryti skliautų aukščiau židinio, patieskite porą gele­žinių štangų ant šoninių židinio sienų ir uždėkite ant viršaus plokščią akmenį. Tarp šio akmens ir aukščiau pažymėtų medžių dalių turi būti paliktas tam tik­ras tarpas, kurį galima užpildyti cemen­tu, kad nuo įkaitusio akmens neužsideg­tų medis.

Amerikoje skautai dažniausiai dengia savo stogus malksnomis (skindeliais), bet Lietuvoje stogus būtų galima dengti šiaudais. Provincijoje yra daug žmonių, kurie moka taip stogus dengti, ir jie, be abejo, paprašyti, pamokytų. Būtų pigu ir gražu. Skardinių stogų, — tų šlykšty­nių, — skautai turėtų kratytis.

Čia dedami piešiniai (10 piešinys) smulkiau parodo, kaip atrodo tam tik­ros trobelės dalys. Pirmas piešinys rodo užbaigtą lango angą: iš šonų prikaltos prie rąstų galų lentos, o apatinis rąstas — palangė — kirviu nutašytas. Rąstų ga­lai, kurie prieina prie staktos šoninių lentų, įskypai nutašyti. Antrame pieši­nyje atvaizduotos grindys: pirmame trobelės vainike iškertami tam tikri lizdai, į kuriuos įtaikomi skersiniai, o ant jų de­damos grindys. Likusiuose piešiniuose smulkiai atvaizduotas stogas.

Trobelės dalys

Tokią trobelę sau pasistatė Birminghamo, Alabamos valst., Amerikoje, skautai. Iš vidaus ta trobelė atrodo šitaip (11 piešinys). Dėl šiltumo ply­šius tarp rąstų, jei jie neguli sanda­riai, galima užtaisyti moliu ir samano­mis.

Trobelės vidus

Baigdamas, tu­riu pažymėti, kad šis straipsniukas buvo parašytas, tarus, kad skautai jau turi žemės sklypą trobelei sta­tytis. Aiškus daly­kas, trobelės statybos galima imtis, tik turint sklypą. Pro­vincijoje nebūtų jau taip sunku, ar iš vietos savivaldy­bių, ar iš privačių asmenų, gauti kur nuošaliai sklypą žemės tokiam rei­kalui. Jei nepavyktų įsitaisyti kur prie miesto, būtų galima, ypač centrui pasirū­pinus, gauti valdišką sklypelį kur pamiš­kėje ar panašiai. Šiokioje vietoje pasta­tyta trobelė būtų ideališka vieta išky­loms.

Prieš imantis statyti ir statant, be abejo, būtų galima gauti daug naudingų patarimų iš įvairių specialistų — daili­džių, mūrininkų ir t. t. vietoje.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia