mazgas

Kad geriau sek­tųsi išmokti rišti mazgus, pakartokite kelias svarbias tai­sykles. Virvelę rei­kia imti stiprią ir mažiausiai 6 mm. storumo. Juo sto­resnė virvelė, tuo lengviau atsimena­ma mazgo rišimo eiga. Imdami rišti naują mazgą, įsižiū­rėkite, iš kokių da­lių jis sudėtas, kaip pradėti rišti, kas rei­kia pirmiau atlikti ir kas paskiau. Čia kiekvieno mazgo ri­šimas paaiškintas keliais brėžiniais.

Pintas žiedas (1, 2, 3 ir 4 brėž.). Mazgas nėra per daug painus. Rišamas taip. Sulenkite virvelę prie vieno galo, kad pa­sidarytų dvi akutės (kaip matote 1 brėš.). Paėmę virvelę už galo B veskite ją viršum galo S, pas­kiau po ta akutės dalimi, kuri pažymėta skaitline I, viršum ll-os akutės dalies, po III-čia akutės dalimi ir, pagaliau, viršum IV-os dalies. Atlikę tuos veiksmus gau­nate mazgą, kuris parodytas 2 brėž. Iš jo eina du virvelės ga­lai: B ir S. Paimkite galą B ir padėkite jį viršum galo S. Galą B dar kartą praverkite per visą mazgą šalia virvutės S, laikyda­miesi tos pačios eilės (2 brėž. parodyta taškeliais). Įsižiūrėkite gerai kas pasidarė (kartais pasi­daro kaž kas nepaprasta — jei eilė sumaišyta), gavote tą patį mazgą, tik virvelė visur eina dvi­linka.

Iš šito mazgo, kuris dar yra plokščias, labai paprastu būdu gauname žiedą (3 brėž.).

Galą B galima praverti per visą mazgą dar kelis kartus. Žiedas tada eis platyn, virvutė bus trilinka, keturlinka ir t. t., ir galop gausime pintą rutulį.

Pinto žiedo, parodyto 4 brėž. neaiškinsiu, nes rišamas pana­šiai. Pagalvokit!

Keletas mazgų

Turkiška kilpelė (5, 6 ir 7 brėž.). Rišama iš tokios pat vir­velės. Iš galo S sudėkite akutę ir po jos padėkite galą B. Ves­kite galą B ties I viršum, ties II — po, ties III — viršum, ties IV — po, ties V — viršum (5 brėž.). Viduryje gaunate ketur­kampį langelį O. Veskite galą B kaip parodyta 6 brėž., ir iš apa­čios pranerkite jį per langelį O. Taip pat pasielgsite ir su galu S. Patraukę už abiejų galų suveržkite mazgą. Kilpelė pasidaro iš tos virvelės dalies, kuri 6 brėž. pažymėta juodai. Baigtą kilpelę matote 7 brėž.

Rožytė (8, 9, 10, 11 ir 12 brėž.). Jei virvė susukta iš trijų atskirų dalių, galime rišti įdomų mazgą, kuris be savo praktiškos vertės — virvelės apsaugojimo nuo išsivyniojimo — yra dar ir gražus. Tos rūšies mazgų yra labai daug — čia aprašysiu tik­tai vieną. (Jei besimokydami ne­norite išvynioti virvės, galite rišti paėmę tris virvutes ir susukę jas į vie­ną. Paimkite spal­votas virveles arba bent galus apriškite spalvotais siūlais. Svarbu, kad virvelės būtų gana storos, nes plonos greit pa­simeta tarp pirštų!). Rišimą lengvai su­prasite iš brėžinėlių. Tiesą pasakius, čia būtų galima apsieiti ir be aiškinimo. 8 ir 9 brėž. parodyta, kaip pradėti rišti tą mazgą. Ar bereikia žodžių?! Viskas aiš­ku, tik 10-tą brėžinį truputį paaiškinsiu. Sulenkite galą B (baltą),kaip parody­ta brėžinyje.Paskiau galą C apsukite apie B ir laikykite tą vietą pirštu. Veskite virvelę A, kaip pažymėta brėžiny plona li­nija, o galą B veskite per pasi­dariusį lanką (svarbiausia, žiūrėk į brėžinį!) Sutvarkykite mazgą, kaip II brėž. Matote, kad maz­go viduryje tilps dar neišsivynio­jusios virvelės galas. Kai mazgą pagaliau suveršite ir sulyginsite su 12 brėž., pamatysite, kad 12 brėž. virvelė eina visur dvilinka. To pasieksite, sukaišioję paliku­sius galus į mazgą taip, kad ša­lia esančių lankų gautumėt dar po vieną. Patys pagalvokit, kaip tai atlikti. Negi galima viską aprašyti — pristigtų vietos ir nėra reikalo. Čia daugiausiai padės sumanumas. Baigę mazgą, nukirpkite nereikalingus galus.

Neišsigąskite sunkumų ir pa­matysite, koks tai yra įdomus užsiėmimas rišti mazgus. Pasistenkite išmokti rišti tuos maz­gus atmintinai, nežiūrėdami į brėžinį. Tuo yra lavinama at­mintis, nes reikia atsiminti brė­žinį ir rišimo eigą. O gera at­mintis — brangus priva­lumas. Nemeskite darbo po pir­mo nepasisekimo — to padaryti neleidžia garbė.

Pilkas Vilkas.

® „Skautų aidas“ 1929 m. Nr.: 3.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia