Kompasas

Kompaso struktūra

Žygyje turistas negali apsieiti be kompaso, todėl kiekvienam pradedančiajam turistui dar prieš žygį reikia susipažinti su jo struktūra ir veikimu.

Dažniausiai vartojami Adrianovo sistemos, artilerinis AK veidrodinis ir turistinis kompasai.

Adrianovo sistemos kompasas sudarytas iš apskritos dėžutės kurioje ant adatėlės sukiojas, magnetinė rodyklė. Vidiniame dėžutės žiede yra dviguba skalė, padalyta į 120 daliu. Viena skalės pusė (vidinėje žiedo briaunoje) pada­lyta laipsniais. Kiekviena padala lygi 3°. Žymima kas 15° (pagal skalės padalijimą kas 5°), pagal laikrodžio rodyklę: 0,15,30,45,60° ir t.t. Kita skalės pusė (išorinėje žiedo briau­noje) sužymėta kampomačio padalomis (tūkstantadaliais). Kampomačiai sužymėti kas 50 kampomačio padalų (kas 10 skalės padalų), prieš laikrodžio rodyklę, nuo 0 iki 600: 0, 50, 100, 150 ir t. t. Viena skalės padala lygi penkiasde­šimčiai (0—50) kampomačio padalų, o dvi padalos (6°) su­daro vieną didelę kampomačio padalą — 1—00. Tokiu būdu kompasu galima išmatuoti kampus laipsniais arba tūks­tantadaliais.

Kad adatėlė ir rodyklės agatas negestų, po darbo, įstu­miant stabdį, rodyklė pakeliama ir prispaudžiama prie kompaso stiklo. Šiaurinis rodyklės galas, pagal kurį atskai­tomos padalos, ir skalės 0, 90, 180 ir 270° padalos pa­dengtos tamsoje šviečiančia medžiaga, todėl kompasu ga­lima naudotis ir naktį.

Kompaso dėžutės viršuje, virš skalės, yra judamas žie­dinis dangtelis su viziravimo prietaisu-tarpeliu ir iškilimėliu.

Artilerinis AK veidrodinis kompasas. Šio kompaso kam­pomačio padalų skalė sužymėta pagal laikrodžio rodyklę. Kiekvienas padalos tarpelis lygus 1—00 (6°).

Kompaso skalė yra judama, todėl kompasą galima grei­tai orientuoti, t. y. pastatyti taip, kad šiaurinis rodyklės ga­las būtų ties nuline skalės padala.

Viršelio vidinė pusė yra veidrodinė, kuri viziruojant į bet kurį objektą, padeda patikrinti kompaso orientavimą kartu padaryti atskaitą skalėje.

Artileriniame kompase yra specialus įtaisas, kurio pa­galba magnetinė rodyklė nusistovi greičiau negu Adrianovo kompaso.

Viename kompaso korpuso šone yra liniuotė su padalo­mis, kuri padeda nustatyti kompasą, orientuojant jį pagal žemėlapį, taip pat liniuote galima išmatuoti atstumus že­mėlapyje.

Kompaso veikimo patikrinimas

Prieš darbą reikia patikrinti, ar kompasas gerai veikia.

  1. Kompaso skalės padalos turi būti tikslios. Padalos tikrinamos skriestuvu, apimant 10 padalų iš karto.
  2. Adatėlė turi būti smaili, o agatas — gerai nušlifuo­tas. Jei taip nėra, rodyklė, išjudinus ją geležimi, kiekvieną kartą sustos vis kitoje vietoje.
  3. Rodyklė turi būti gerai įmagnetinta: silpnai įmag­netinta rodyklė ilgai nenurimsta.
  4. Instrumente neturi būti geležies: be rodyklės instru­mentą priartinus prie kompaso ar šiaip įmagnetintos ro­dyklėlės, instrumentas neturi sukelti rodyklės judėjimo.
  5. Kai kompasas horizontalus, rodyklė turi būti lygia­greti jos plokštumai, t. y. vienas rodyklės galas neturi nu­sverti kito. Sunkesnį galą galima šiek tiek nudildyti arba ant lengvesnio užlašinti lako ar priklijuoti gabaliuką vaško.
  6. Rodyklė turi sukiotis kompaso centre. Kai rodyklė ne centre, ties jos galais atskaitos bus nevienodos.
  7. Rodyklės magnetinė ašis turi sutapti su jos geomet­rine ašimi. Tikrinama taip: rodyklei nurimus, pažymima, kur ji sustojo, paskui rodyklės kepurėlė išsukama ir pri­sukama rodyklės apačioje, ir vėl pažymima. Jei duomenys nesutaps, kompasas bus netikslus.

Reikia atminti, kad:

1) kompaso rodyklė nedarbo metu turi būti visą laiką pakelta ir prispausta prie kompaso stiklo;

2) kad būtų galima naudotis tamsoje, kompasą reikia 15 – 20 min. palaikyti saulėje arba ryškioje šviesoje;

3) perkūnijos metu ir arti aukštos įtampos elektros tinklo kompasas rodo klaidingai.

 

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia