Stovyklautojui ar iškylautojui yra svarbu mokėti miške gerai orientuotis. Dažnai atsitinka, kad miške paklysta ir tie žmonės, kurie gerai tą vietą pažįsta.

Kada tenka eiti per nežinomas vie­tas, išsiaiškinkim:

  1. Kokie pastovūs vietos daiktai yra toje apylinkėje, pagal kuriuos būtų gali­ma orientuotis, pav., miestelis, kur ret­karčiais girdėti sirenų kaukimas, varpų skambinimas (tyliame ore sirenų ir var­pų garsas girdėti iki 6—8 km.!), didesnieji keliai, upeliai, tiltai, lieptai, vienkiemiai, malūnai.
  2. Kuria kryptimi pučia vėjas. Jei vėjo nėra, tai gal debesys kuria kryptimi slenka. Dieną padeda saulė, o naktį žvaigždės. Pagal mėnulį patikimas ir tik­ras orientavimasis yra tik pilnatyje. Mė­nulis pilnatyje 18 val. yra rytuose, 24 val. — pietuose, 6 val. — vakaruose.

Lengvai galima orientuotis ir pagal žvaigždes. Šiaurės žvaigždė visados yra šiaurėje. Ją surasti galima iš Didžiųjų Grižulo ratų žvaigždyno. Per paskutiniasias dvi Grižulo ratų žvaigždes (iš vakaro jos yra žvaigž­dyno dešinėje) pravesti į viršų tiesią lini­ją ir prie jos pridėti tokį ilgį, kaip atstu­mas tarp tų žvaigždžių, padaugintas iš penkių. Taip rasim aiškią žvaigždę, kuri ir bus šiaurės žvaigždė. Dangaus kūnai keliauja apie ją, o ji beveik visuomet stovi vietoje. Aušrinė prieš pat saulės tekėjimą yra rytuose, o vakarinė, ką tik saulei nusileidus, yra vakaruose.

Šunkeliai, takai, upelis, pievos prive­da prie žmonių gyvenamų vietų. Visuomet iš pievos yra maži išvažiuojami keliai.

Jei paklydusiam tenka keletą kartų per­eiti lygiagrečiai einančius šunkelius ar takus, vadinasi, ta kryptimi yra žmonių gyvenama.

Geriausias ir tiksliausias būdas orien­tuotis yra žemėlapis. Surasti tam tikrą kryptį ir einant ją išlaikyti, patikimiausia priemonė yra kompasas. Kompaso mag­netinės rodyklės juodasis galas visada rodo šiaurę. Skautas laikydamas kompa­są horizontaliai, suka jį tol, kol rodyklės juodasis galas sustos ties raide N — šiau­rė. Kitas pasaulio šalis rodys raidės, kurios yra kompaso dėžutės dugne. S — pietūs, O — rytai, W — vakarai, NO — šiaurės rytai ir t. t.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia