Nukentėjusiojo transportavimas

Pasitaiko atvejų, kai vienas grupės dalyvis sun­kiai suserga arba susižeidžia ir kitiems grupės daly­viams reikia jį kuo skubiausiai nugabenti savo jėgomis į artimiausią medicinos įstaigą, naudojant tik grupes turimą inventorių (virvę, kuprines, miega­muosius maišus) arba aplinkos daiktus (kartis, me­džių šakas ir kt.). Suteikus pirmąją medicinos pa­galbą nukentėjusiajam, grupės vadovas nutaria, ko­kiu būdu ligonis bus transportuojamas paskirsto grupės dalyvių pareigas. Prityrusiems turistams pavedama žvalgyti, parinkti transportavimo kelią, ma­žiau prityrę, bet stipresni paskiriami nešikais, dar kiti — apsaugai organizuoti.

Kalnų šlaituose, kur nešikai gali paslysti, nusiristi, nutiesiami turėklai. Prie turėklų nešikai prisisega karabinu. Stačiuose šlaituose turėklų virvėje prisi­laikymui kas du metrai užmegzti vedlio mazgu kil­pas, kad nešantysis į jas galėtų įsikibti arba, stabte­lėjęs pailsėti, prisisegti karabinu.

Paminėsime keletą pagrindinių transportavimo bū­dų paprasčiausiomis grupės turimomis priemonėmis:

a. panaudojant kuprines ir lazdas; maždaug 1 m ilgio lazda, apvyniota kuo nors minkštu (megztiniu, štorminiu kostiumu), prakišama pro tuščios kuprinės diržus, ant jos pasodinamas nukentėjusysis. Nešantįjį jis apsikabina per pečius arba pririšamas prie jo krūtinsaičio. Gabena vienas žmogus;

b. kuprinėje, praardžius ties dugnu šonines siūles, kad galėtų ją apsimauti kaip kelnes. Gabe­na vienas žmogus;

c. panaudojant virvę, didesniais žiedais sudėta vir­vė perskiriama į dvi lygias dalis, į kurias įkišamos nukentėjusiojo kojos. Kad nesiloštų atgal, jis priri­šamas prie nešančiojo krūtinsaičio.

Nukentėjusiojo gabenimas
1. Nukentėjuosiojo gabenimas: a – kuprinėje; b – iš antklodės pagamintuose neštuvuose; c – neštuvai iš štorminių apsiaustų, d – iš virvės nupinti neštuvai; c – ant vilktuvų

Nedidelį atstumą galima nešti dviese ant rankų. Jei nukentėjusįjį reikia gabenti gulomis, būtina pagaminti neštuvus. Juos galima pasigaminti:

a) iš dviejų karčių ir dviejų štorminių kostiumų. Štorminių kostiumų rankovės užmaunamos ant kar­čių, po to jos užsagstomos virš karčių. Karčių galai prakišami pro nešančiųjų kuprinių diržus ir ant neš­tuvų paguldomas nukentėjusysis;

b) iš vienos karties ir dviejų antklodžių;

c) nupinti iš virvės.

Nešant reikia laikytis ritmo, eiti koja kojon, ne­kratyti ir nesiūbuoti. Lygia vieta ligonis nešamas ko­jomis į priekį, kopiant šlaitu aukštyn — galva į prie­kį. Leidžiantis nuo kalno, priekyje einantysis neštuvus užsideda ant pečių, kylant į kalną, — tai daro einantysis iš paskos.

Taigos rajonuose iš 3—4 nestorų medelių (5—6 m ilgio), kurių viršutinės šakos nenugenėjamos, papil­domai į tarpus įpynus šakų ir suvaržius virve ar diržais, pasigaminami vilktuvai. Sužeistasis paguldo­mas arti velkiančiųjų, galva į juos.

Nukentėjusįjį transportuoti reikia visapusiško tu­ristinio patyrimo, sumanumo, išradingumo. Nema­žiau čia reikalinga savitvarda, atkaklumas ir ištver­mė.

 

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia