Kompozicija

Dėsnis, kad fotografuojamasis objek­tas turi turėti priešakyje erdvės, tinka ne vien žmones, bet ir visus judėjimą vaizduo­jančius objektus fotografuojant. Važiuojan­tis vežimas, automobilis, dviratininkas, traukinys, plaukiantis laivas, einantis žmo­gus, apskritai, kiekvienas judąs objektas privalo turėti erdvės priešais. Tokie objektai turi į vaizdą „įvažiuoti”, bet ne „išvažiuoti” iš jo (palyginkit 5 ir 6 brėž).

5-6 brėžinys

Kas yra perspektyva, manau, taip pat žinote iš piešimo pamokų. Įsidėmėtina, kad perspektyviškas daikto atvaizdavimas suteikia vaizdui daugiau plastikos ir rit­mo. Palyginkit 7 ir 8 brėž. ir tuo lengvai įsitikinsite. Pirmajame atvaizduotas tiltas iš šono taip, kad jo svarbiausios linijos eina lygiagrečiai vaizdo kraštams. Atro­do nuobodus vaizdelis. Antrajame brėžinėly atvaizduotas tas pats tiltas taip pat iš šono, tik kitaip — perspektyviškai. Koks skirtumas tarp šio ir pirmojo vaiz­delio, aiškinti, rodos, nebereikia. Taip pat, kada norima stipriau pabrėžti judė­jimą reikia fotografuoti ne tiesiai iš šo­no, bet įstrižai iš priešakio, pav., va­žiuojantį traukinį ar plaukiantį garlaivį.

7-8 brėžinys

Turbūt, daugelis taip pat esate gir­dėję, kad vaizdai, kurie eina lygiagrečiai nuotraukos kraštams, neturi dalyti jos per pus, o lygiagretės vaizdo linijos, pav., horizontas, turi būti žemutinėje ar viršu­tinėje nuotraukos dalyje. Kaip atrodo nuotraukos, kur nesilaikyta šio dėsnio, matyti iš 9 brėžinio. Argi nenuobodus at­rodo toks vaizdas?

9 ir 10 brėž. taip pat pavaizduoja ki­tą svarbų dėsnį, kad fotografuojant to­lumos vaizdus reikia neužmiršti kuo nors pagyvinti artumą. 9 brėž. artuma tuščia ir tai visą vaizdą gadina, nes jis atrodo negyvas, be jokios plastikos. 10 brėžinėly artumoje yra medis ir į tolumą vedąs ke­lias ir dėl to vaizdas tiek pasikeičia, kad lyginant jį su 9 brėž. sunku būtų pasa­kyti, jog čia tas pats objektas — mieste­lis — atvaizduotas.

9-10 brėžinys

Taigi, šie pavyzdėliai labai ryškiai pa­rodo, kokios didelės svarbos nuotraukai turi tinkama kompozicija. O čia dažnai nedaug ką tereikia padaryti; paėjėti žingsnį, antrą pirmyn ar atgal arba pasi­traukti kairėn ar dešinėn ir gaunamas vi­sai kitoks vaizdas.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia