Su miegmaišiu į žiemos stovykla

Ruošiantis žiemos stovyklavimui, pats pirmas ir svarbiausias klausimas, kuris mums kvaršins galvą, bus: ”Kaip aš ga­lėsiu šiltai ir patogiai išsimiego­ti?” Norėdami tiksliau išnagrinėti kelis šilto miego principinius daly­kus, pažiūrėkime, kas yra pagrin­dinis šilumos šaltinis.

Žmogaus kūnas be sustoji­mo gamina šilumą, proceso bū­du degindamas maistą, kurį mes valgome. Toks procesas, vykstąs žmogaus kūne, vadinasi kūno me­tabolizmu. Pagrinde turime ži­noti, kad kūnas šią šilumą pra­randa, išspinduliuoja. Stovyklau­jant žiemos metu, esant žemai oro temperatūrai ir negaunant jokios pagalbos iš pašalinių šaltinių, kaip palapinės šildytuvai, yra labai svarbu mokėti išnaudoti iki aukščiausio laipsnio mūsų metabolinę šilumą. Tą mes atliekame šiltų drabužių, tinkamo miegmaišio ir t.t. pagalba. Didesnei naudai iš tų kelių dalykų išgauti, turime žinoti, kada ir kaip juos naudoti ir tam rasti geriausią bū­dą.

Atsiminkime vieną pagrindinį dalyką: šiluma visuomet plaukia iš šildomo daikto į šaltį. Juo dides­nis temperatūros skirtumas tarp tų dviejų linijų, tuo greitesnis šiltos temperatūros plaukimas. Pavyzdžiui: juo didesnis skirtu­mas tarp miegančiojo maiše ir oro temperatūros, tuo greičiau miegantysis pasijus pradedąs šal­ti ir drebėti. Miegmaišis ir turi atlikti tą šilumos-šalčio užtvaros paskirtį.

Tinkamiausia tokiai paskirčiai užtvara bus ta, kuri sulaikys plau­kiančią kūno šilumą viduje maišo ir tuo pačiu praleis kūno prakai­tavimą laukan. Turint tokią už­tvarą, kūnas bus šiltas ir, kas svarbiausia, jis bus sausas.

Geriausia izoliacija yra oras. Tačiau oras turi tendenciją judė­ti ir jei mes to judėjimo negalėsime sulaikyti, kūno pagaminta šiluma maiše nesilaikys. Toks maišas mums bus mažai naudin­gas. Oro izoliacijos judėjimas yra sulaikomas pagalbiniais bū­dais: žąsų plunksnomis ir įvairiau­siais sintetiniais produktais. Iš­vada yra ta, kad juo ilgiau ir arčiau kūno mes tokią izoliaciją turėsime, tuo daugiau galimy­bių šiltam nakties poilsiui.

Žmogaus kūnas, be šilumos gaminimo, taip pat išleidžia tam tikrą kiekį vandens, kurį mes vadiname prakaitu. Prakaitavimas išsineša ir dalį kūno šilumos. No­rint daugiau šilumos kūne sulai­kyti, reikia vengti prakaita­vimo. Per sunkus apsirengimas ar net per sunkus maišas visuomet vers prakaituoti. Prakaitavimą iššaukia ir vadinama ”waterproof” arba ”airproof” viršuti­nė miegmaišio medžiaga. Net jeigu užsiklosi savo maišą pa­našios paskirties brezentu, turė­si šlapią ir nepatogų nakties po­ilsį. Miegamasis maišas turi bū­ti padarytas iš medžiagos, tinka­mos pamažu praleisti žmogaus prakaitavimą.

Pagalbinės priemonės sušilti

Kūno šilumos produkciją gali­ma pakelti keliais būdais. Dides­nis suvalgyto maisto kiekis pakels tavo metabolizmą ir tuo pačiu pa­didins šilumos pagaminimo kiekį. Esant tikrai šaltam orui, kūnas tu­ri gauti mažiausiai 2000 kalorijų, kad galėtų pagaminti užtektinai šilumos. Jei suvalgysi, pavyzdžiui, šokolado plytelę prieš eidamas gulti, arba net saujelę cukraus, tas smarkiai padidins metabolinę produkciją. Jei planuoji stovyklau­ti šaltame žiemos ore, atmink: juo daugiau valgysi, juo tavo mais­tas bus turtingesnis kalorijomis, tuo kūnas bus pajėgesnis paga­minti daugiau šilumos ir, tuo pačiu, tu daug šilčiau miegosi.

Antras būdas kūno šilumai pa­kelti yra paprasta mankšta. Pa­tartina prieš einant gulti padaryti kad ir paprastą nesudėtingą mankštą. Tačiau reikia būti at­sargiam, kad mankšta neiššauktų prakaitavimo.

Visuomet reikalinga turėti pa­kankamai izoliuojančios medžia­gos ir po miegmaišio apačia: oro matracą, sausų lapų, laikraš­čių ar pan.

Kada jau esi įlindęs į miega­mąjį maišą, yra kita priemonė, kuri kūno temperatūrą gali pakelti ir duoti papildomos šilumos maždaug dešimčiai pradinių mi­nučių. Tai isometrinis susišildymo būdas. Ši pagalbinė mankšta atliekama, stumiant vieną ranką prieš kitą kiek įmanoma stipriau, tuo pačiu metu bandant pakelti vieną koją, kada antroji koja yra spaudžiama žemyn, laikant abi kojas tvirtai suspaustas; arba su­rakinus rankos pirštus bandyti juos atpalaiduoti, traukiant rankas iš pečių. Tokia gimnastika lengvai atliekama miegmaišio viduje,o jos sukelta kūno temperatūra pasilieka kūne arba maiše.

Drebulys yra ne kas kita, kaip priverstinai kūno iššaukta tam tikros rūšies gimnastika, bandant su­kelti didesnę šilumos produkciją. Tad jei tau darosi šalta ir pradedi drebėti – nenusigąsk ir leisk sau drebėti, tuo pačiu laiku ieškodamas būdų laisvai ir nepriverstinai mankštai.

Palapinės šildytuvas taip pat yra gera priemonė šiltam poil­siui. Šios dienos rinkoje yra keletas gerų rūšių šildytuvų. Dau­gumas jų naudoja žibalą, benziną arba propano dujas. Kitos rū­šies šildytuvai duoda šilumą be liepsnos.

Kas greičiausia vėsta?

Vienos kūno dalys šilumos kiekį išleidžia daug greičiau, negu kitos. Liemuo yra ilgiausiai išlaikan­tis šilumą, o kojų padai, rankos ir galva yra greičiausiai atšąlan­čios kūno dalys. Aišku, kad jos greičiausiai pajaučia šaltį ir mie­gamajame maiše.

Žmogaus galva yra turbūt di­džiausia kūno šilumos praradimo vieta. Galva, būdama turtinga kraujo atsargomis, nėra labai greit šąlanti net ir kūno temperatūrai nukritus, tačiau jeigu ji nėra tinka­mai apdengta, daug kūno šilumos per ją išplaukia laukan ir kūno tem­peratūra greičiau krinta. Tokiame temperatūros pasikeitime dau­giausiai nukenčia rankos ir kojos. Žymaus kalnų laipiotojo Gerry Cunningham yra pasakyta: ”Jeigu šalta kojoms – užsidėk kepurę!”

Šiltam nakties poilsiui žiemos stovykloje garantuoti yra būtina, kad galva būtų apdengta megzta kepure arba šiltų džemperio galvos gaubtuvu. Kal­nų laipiotojai arba žiemos stovyklautojai beveik be išimties naudoja vadinamus „mummytype” miegamuosius maišus. Šie maišai turi galvos gaubtuvus; ne­uždengta lieka tik stovyklautojo burna. Bet jeigu tu naudoji papras­tą miegamąjį maišą, o naktis yra šalta, apsikamšyk taip, kad ma­žiausiai būtų tarpo tarp tavęs ir maišo iš visų pusių. Naudok vil­nones pirštines – geriausiai kumštines, ir vilnones kojines. Nei pirštinės nei kojinės neturi būti aptemptos.

Visuomet atsimink, kad šiltam poilsiui reikalinga turėti tiek izo­liuojančios medžiagos miegmaišio apačioje, kiek turi jos iš vir­šaus. Jeigu stovyklautojas žiemos metu miega ir brangiausiame žą­sies plunksnų maiše, bet jo apačia yra suspausta iki ketvirčio colio, jam bus visada šalta. Bet jei po maišo apačia jis turės pagalbinę priemonę, kaip oro matracą, ar net didesnį kiekį sausų lapų ar žolės, jam visuomet bus šilta. Jei žie­mos stovyklavimo metu turima se­nų laikraščių pasikloti po maišu – užtikrintas šiltas ir sausas poil­sis!

Senovės laikais, prieš atsiran­dant visokiems oro matra­cams, stovyklautojai naudodavo net tokį metodą: sukurdavo didelį pailgą laužą. Vienai laužo pusei perdegus, plotas būdavo švariai iš­valomas ir miegama ant laužo įšil­dytos žemės.

Dabar pabandykime viską su­sumuoti:

  • Privalai lįsti į miegamąjį maišą, būdamas šiltas: šilumos gavęs arba gerokai pasišildęs prie laužo, po gimnastikos, arba paval­gęs maisto su didesniu kalorijų skaičiumi.
  • Niekad negalvok, kad miegmaišis turi tave greitai sušildyti, jei tu į jį atsigulsi atvėsęs. Mai­šo pašildymas prie laužo ugnies daug padės, sutaupant kūno išlei­džiamą šilumą.
  • Visada atsimink, kad maišo storumas savo izoliacija yra svarbiausias dalykas. Minimalus izoliacijos storumas turi būti ne mažiau 1 ar 2-jų colių.
  • Laikyk kūną šiltai, pakankamai pridengtą atitinkamais drabužiais. Laikyk galvą pridengtą ir stenkis nesuprakaituoti. Jei prakaituoji, nusiimk galvos apdangalą ir nusiimk apykaklę. Pradėk pamažu kilnoti kojas, tuo padėdamas orui cirkuliuoti maiše ir karštam orui išsivėdinti pro kaklo atidarymą.
  • Miegamasis maišas, skirtas žiemos stovyklavimui, skaitomas toks, kuris turi mažiausiai 4 sva­rus izoliacinės medžiagos. Geros kokybės izoliacija yra žąsų plunks­nos arba geros rūšies sintetinė medžiaga.

Taigi – jei stovyklaujant žiemos metu pasijusi, kad darosi šalta miegmaišyje, atsimink pagrin­dinius temperatūros sukėlimo dėsnius. Jais pasinaudojęs, tu­rėsi gerą nakties poilsį, net jeigu lauke temperatūra ir bus žemiau nulio!

Romas Pakalnis

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia