Turistinės grupės dalyvių pareigos

Sudarius turistinę grupę, nustačius busimojo žygio te­mą, rajoną ir tikslą, galima paskirstyti grupės nariams pareigas. Išskyrus vadovą ir jo padėjėją, visi turistinės grupės dalyviai turi turėti pareigas.

Prieš žygį reikia atlikti daug paruošiamųjų darbų: su­komplektuoti, suremontuoti ir pasigaminti individualų ir grupinį inventorių, surinkti literatūrą apie rajono geologines-gamtines savybes, ekonomiką ir istorinę praeitį, gauti žemėlapį, paruošti maršruto schemą, nu­statyti maisto atsargų kiekį bei asortimentą, sudaryti vais­tinėlę, nuo pat pasiruošimo žygiui pradžios vesti grupės dienoraštį ir kt. Daug darbų reikia atlikti ir žygio metu. Dėl to turistinėje grupėje turi būti: 1) komendantas, kuris rūpinasi grupinio inventoriaus komplektavimu, įsigijimu, saugojimu ir remontavimu. Jis padeda vadovui tvarkyti finansinius grupės reikalus. Komendantas gali padėtį įsigyti ir asmeninį inventorių, žygio metu komendantas paskirsto turistams einamuosius darbus stovykloje: budėjimą, kuro paruošimą, stovyklos įrengimą ir kt.; 2) sekretorius (korespondentas), kuris veda grupės dienoraštį ir tvarko dokumentus; 3) vyr. virėjas. Jis sudaro visam žygio laikui reikalingo maisto sąrašą, meniu, nuperka dalį produktų ir numato, kur bus galima įsigyti maisto kelyje. Žygio metu vyr. virėjas prižiūri, kad produktai būtų naudojami pagal kiekį ir asortimentą, padeda virėjams nustatyti dienos meniu (žygyje virėjai keičiami kasdien); 4) topografas, kuris pasirūpina žemėlapiais ir paruošia maršruto schemą. Žygyje topografas braižo planus, daro akines nuotraukas, padeda priekiniam turistui nustatyti ėjimo kryptį, jeigu jis pats nemoka; 5) priekinis, vedantis grupę pagal maršrutą; paprastai jis keičiamas kas pusdienį; 6) žvalgai-ryšininkai (dažniausiai du), kurie išeina į priekį nustatyti, ar grupė eina teisinga kryptimi; jie taip pat keičiami kas pusdienį arba kasdien; 7) vyr. sanitaras — sukomplektuoja žygio vaistinėlę ir eina vyr. sanitaro pareigas žygyje; 8) fotografas — rūpinasi žygio fotografavimu ir nuotraukų paruošimu. Žygio metu jis savo iniciatyva, taip pat paprašius draugams, dirbantiems kraštotyros darbą, fotografuoja; 9) redaktorius — prieš žygį ir žygyje rūpinasi žygio aprašymų bei nuotraukų publikacijomis svetainėse ir soc. tinkluose 10) fizorgas — žygio metu praveda rytinę mankštą, o ilgesnių sustojimų metu organizuoja sportines varžybas su vietos jaunimu, pasirūpina komandos sudarymu ir pasiruo­šimu turistinėms varžyboms sąskrydžiuose; 11) meno vadovas paruošia saviveiklą ir rūpinasi laužo progra­ma. Jis organizuoja kultūringą poilsį, turistinius vakarus; 12) laužininkas — pasirūpina, kad paskirtu laiku būtų uždegtas laužas, paruošta laužavietė bei pristatytas kuras (kurą parūpina budintieji turistai); 13) galinis eina grupėje paskutinis ir žiūri, kad niekas iš grupės neatsiliktu. Paprastai jam dažnai tenka surinkti neapdairių turistų užmirštus arba pamestus daiktus. Galinis iš stovyklos ir sustojimo vietos išeina paskutinis, rūpestingai ją apžiūrėjęs.

Išskyrus keičiamas žvalgų ryšininkų, priekinio, o kartais ir galinio pareigas, kitos pareigos yra pastovios ir paskirstomos prieš žygį.

Be minėtų pareigų, gali būti ir kitokių. Pareigos priklauso nuo turistų skaičiaus ir grupės sudėties (suaugusių ar moksleiviu grupė). Be to, jei grupė nedidelė, vienas turistas gali turėti dvejas ar daugiau pareigų.

Visos šios minėtos pareigos, išskyrus korespondentą, fotografą, redaktorių, topografą ir dailininką, neliečia kraš­totyros darbo ir vadinamos turistinėmis arba tiesioginė­mis pareigomis. Turistinės pareigos susijusios su tech­niniu-organizaciniu pasiruošimu, buitiniu bei kultūriniu darbu žygyje ir būtinai reikalingos kiekvienai grupei, ne­žiūrint temos, tikslų ir keliavimo būdo. Jos yra vienodos visoms turizmo rūšims, pvz., ir dviratininkai, ir vandens tu­ristai, ir pėstieji turi ūkvedį, vyr. virėją, sanitarą bei kitus „specialistus“.

Turistai, kurie ruošiantis žygiui neturi darbo, pvz., laužininkas, galinis, meno vadovas, turi talkininkauti ūkve­džiui, virėjui arba kitam, turinčiam daugiau darbo.

Kad žygis būtų naudingas, įdomus ir būtų pasiektas numatytas tikslas, reikia, kad kiekvienas turistas, be tu­ristinių, turėtų ir kraštotyrines pareigas. Tokios pareigos yra: hidrografas, meteorologas, istorikas, gamtininkas, dai­lininkas, geologas, tautosakininkas, etnografas ir t.t.

Kraštotyrinės pareigos derinamos su grupės tema ir tikslu. Jeigu grupės tema, pavyzdžiui, yra tautosakos rin­kimas Rietavo – Varnių rajonuose, tai visą 12 – 15 turistų grupę galima suskirstyti į 3 – 4 tautosakininkų brigadas po 3 – 4 žmones kiekvienoje. Vadinasi, šiuo atveju vist tu­ristai bus tautosakininkai, išskyrus dailininką, fotografą, topografą, sekretorių (korespondentą) ir redaktorių, be ku­rių paprastai neapsieina nė viena didesnė grupė. Tačiau ir jie kiek gali, turi dalyvauti tautosakos rinkime. Panašiai kraštotyrinės pareigos paskirstomos, kai žygio tema yra istorinė, geografinė, literatūrinė ir t. t. Jeigu žygio tema kompleksinė, tai grupėje turi būti istorikas, etnografas, geologas, geografas, biologas, meteorologas, folklorininkas ir t. t. Turistai pareigas pasiskirsto patys.

Taigi, kiekvienas turistas paprastai turi dvejas parei­gas: turistines ir kraštotyrines. Ruošiantis žygiui, žygio metu ir jam pasibaigus, visi turistai privalo turėti pareigas, kurios būtų suderintos su žygio tema ir tikslu, padėtų vys­tyti keliautojų polinkius, sudomintų juos ir ugdytų jų įgū­džius.

Organizuoti ir atlikti visus darbus vadovui padeda tu­ristinės grupės taryba. Gerai pasiruošusioje turistinėje gru­pėje visą darbą tvarko grupės taryba. Tuomet vadovas tik kontroliuoja, kaip vykdomas žygio planas, tema, tikslas ir, jei reikia, patarinėja arba kai ką nurodo. Tačiau vadovas vis vien yra atsakingas už žygio sėkmę.

Tarybą gali sudaryti 3—5 nariai. Paprastai ją sudaro komendantas, sekretorius, vyr. virėjas, nes, sprendžiant daugelį klausimų, jie turi būtinai dalyvauti. Vadovas visus žygio klausimus sprendžia kartu su žygio taryba.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia